L’eficiència en la tramitació, clau en l’accés als ajuts a persones dependents per la Covid-19

L'empresa Asisted cobreix de forma integral el procés perquè l'usuari pugui accedir a recursos de l'administració com el programa Respir Plus de l'Ajuntament de Barcelona

La gestió eficient en els processos de tramitació de les ajudes i prestacions que concedeixen les administracions en el ‘context Covid’ s’ha convertit en un requisit fonamental per garantir l’accés de l’usuari a aquells recursos i serveis assistencials que necessita.

Davant d’aquesta situació, Asisted, empresa d’assistència domiciliària d’àmplia implantació a Catalunya, ha destacat els seus esforços per assegurar “una capacitat de resposta ràpida i adequada a les ofertes d’assistència plantejades per les diferents administracions, amb la finalitat d’informar a l’usuari final totes les opcions al seu abast i agilitzar els tràmits que permetin activar el recurs assistencial i els serveis adequats a la seva situació “.

L’augment de les peticions per gestionar recursos d’assistència domiciliària per a persones dependents en l’actual ‘context Covid‘, ha requerit un esforç per part de les companyies del sector que, “com Asisted, ha invertit recursos per poder acompanyar i donar suport a tot el treball que es realitza des del sistema públic d’atenció social”.

Segons ha informat la companyia, actualment destaca per ser “l’única empresa capaç d’atendre de forma integral els processos que permeten garantir l’accés dels usuaris als recursos: des de l’orientació (presencial o telefònica) sobre els recursos existents que preveu la Llei 36 / 2006 de Dependència, passant pel contacte directe amb els centres d’atenció social i treballadors socials de referència, fins a la tramitació de tota la documentació per accedir a les prestacions econòmiques vinculades (PEV) un cop disposen del reconeixement del grau de dependència“.

Aquest plantejament d’atenció social integral i personalitzada, afegeix Asisted, pren especial rellevància en aquells casos en què la persona dependent no compta amb familiars que se’n puguin fer càrrec.

“Una responsabilitat que assumim pel compromís que suposa ser una empresa social que va més enllà de l’objectiu final de facilitar un servei d’assistència a domicili”, ha indicat Daniel Ceps, treballador social de Asisted, que explica que “el camí fins a arribar a activar els serveis assistencials, l’atenció que dones a les persones i com les orientes durant aquest procés és capital”.

Asisted atén mensualment una mitjana de 800 persones que es beneficien de PEV a Catalunya. “Totes elles són fruit de la feina d’orientació individual que permet informar de totes les opcions existents, incloent aquells recursos i ajudes que les administracions convoquen de manera extraordinària per fer front a contextos de dificultat puntuals, com ha estat el cas de la Covid-19 “, ha indicat la companyia.

Actualment, està “invertint esforços a vehicular el màxim de les necessitats de les persones amb dependència i dels seus familiars al programa Respir Plus”, que l’Ajuntament de Barcelona va dotar recentment amb una aportació extraordinària de fins a 500.000 euros amb la finalitat de contribuir al pagament urgent dels serveis de suport als cuidadors de persones grans en situació de dependència, incloent el pagament d’hores de serveis privats d’atenció domiciliària.

Es tracta de programes de durada limitada que requereixen d’una divulgació directa i ràpida entre aquells usuaris que compleixin amb els requisits i d’una tramitació àgil per garantir la materialització de l’ajuda.

Nou comentari