La Comissió d’Economia de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el febrer del 2020 la taxa de residus, un impost que afecta el 73,3% dels habitatges de la ciutat. La taxa oscil·la entre els 27 i els 51 euros l’any per llar, segons el consum d’aigua. Les tarifes de la taxa es fixen en funció del tipus d’habitatge receptor del servei, en mesura del seu cabal nominal i els trams de consum. La quota és de caràcter anual, però es paga prorratejada bimestralment a través de la factura de subministrament d’aigua com a concepte independent.

Objectiu: millorar la recollida selectiva

La Taxa de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars és un tribut municipal que s’aplica en compliment de la Directiva Europea 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell Europeu i el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals. Té com a objectiu de millorar la recollida selectiva de residus a les llars i contribuir a reduir l’impacte ambiental derivat de la gestió dels residus.

Alhora, pretén fomentar el reciclatge a la ciutat, que en l’actualitat ronda el 40%. La intenció del govern municipal a llarg termini és la de bonificar els domicilis que reciclin més amb factura individualitzada. Però mentre no s’assoleix aquesta fase, a la qual està previst arribar més enllà del 2023, s’anirà afinant el cost de la taxa segons les dades de reciclatge de cada zona.

Com es poden obtenir descomptes?Reducció de fins al 14% de la quota de la taxa a persones que facin ús de la Targeta d’usuari de Punts Verds, fixes i mòbils de la ciutat. La reducció d’aquesta taxa és progressiva; des d’un 1% per ús dels punts verds dues vegades l’any, fins al 14% per 15 usos o més a l’any.


Reducció temporal d’un 30% de la quota de la taxa a aquells contribuents que facin 40 o més usos anuals del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica a les zones de la ciutat on s’implantin sistemes de recollida individualitzada.


– Reducció per a les persones que tinguin reconegut el benefici de la facturació especial del servei de subministrament d’aigua potable per habitatges en els quals convisquin el nombre de persones previst al Reglament del Servei Metropolità del Cicle de l’Aigua. S’aplicarà una reducció del 5% de la quota de la taxa per cada persona addicional a l’habitatge.


Reducció del 5% per cada persona empadronada en el domicili del contracte de servei de subministrament d’aigua que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 75%.


Reducció del 50% de la quota de la taxa a aquells contribuents que siguin titulars de contractes de subministrament d’aigua per ús domèstic destinats a domicilis particulars i que siguin beneficiaris del Cànon social de l’Agència Catalana de l’Aigua en qualsevol de les circumstàncies previstes.


– També hi haurà reduccions per a persones amb discapacitat i en quedaran exemptes les llars en situació de vulnerabilitat. Barcelona compta amb 760.000 llars amb comptador domèstic d’aigua. D’aquestes, 12.500 llars estan exemptes de la taxa en compliment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica o vulnerabilitat.


En total, unes 557.000 llars, un 73,3% del total, han de pagar entre 27 i 51 euros l’any, el que suposa entre 2,25 i 4,25 euros mensuals.

Nou comentari

Comparteix