Barcelona impulsa els primers cohabitatges per a gent gran i discapacitats

L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat els primers cohabitatges per a gent gran i per a persones amb discapacitats intel·lectuals i la primera cooperativa de lloguer. En el marc del conveni signat pel consistori i les fundacions d’habitatge i les cooperatives, s’assignen 12 solars i edificis a rehabilitar municipals perquè diferents entitats impulsin la construcció de més de 370 pisos. Es tracta de set promocions de cohabitatge, d’un total de 144 pisos, entre els quals les primeres experiències per a gent gran i persones amb discapacitat intel·lectual; i cinc promocions de lloguer, de 229 habitatges, entre les quals la primera cooperativa de lloguer.

El conveni preveu arribar fins a la construcció de 1.000 habitatges en sòl municipal en posteriors fases els pròxims anys, a través del sistema de la promoció delegada, la cessió d’ús dels solars per a la construcció i gestió a llarg termini, i el manteniment tant de la titularitat com el control públics. Un cop s’hagi formalitzat la cessió dels sòls i concretat els projectes, les entitats beneficiàries podrien començar les obres a finals del 2022.

A més d’assolir màxims històrics en la construcció d’habitatge públic protegit essencialment a través de la promoció directa, l’Ajuntament de Barcelona intensifica ara la col·laboració amb el tercer sector amb l’impuls de la promoció delegada a les entitats sense ànim de lucre, fundacions i cooperatives, que es dediquen a l’habitatge. A partir de la signatura la passada tardor d’un conveni entre el consistori i les entitats que agrupen la promoció de l’habitatge social per la cessió de solars municipals, es resolen ara les entitats que els promouran i gestionaran.

Es tracta de la posada en marxa de la primera fase del conveni, pel qual l’Ajuntament cedeix 12 solars i edificis a rehabilitar, que representen un total de 373 habitatges, assignats a diferents cooperatives i fundacions. El procediment establert en el conveni consisteix en què són la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac) i la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (FCHC), per a les promocions destinades a lloguer, i la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i de nou la FCHC, per a les promocions destinades a cohabitatge, els actors encarregats de convocar i rebre les propostes de les entitats interessades. Un cop rebudes i elevades les considerades més adients, la taula formada per l’Ajuntament i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), amb majoria municipal, és la responsable d’aprovar definitivament les propostes.

Pel que fa al cohabitatge, les cooperatives Sostre Cívic i Vida Cooperativa s’ocuparan d’impulsar, respectivament, cohabitatges per a persones grans i per a persones amb discapacitat intel·lectual, unes iniciatives llargament reclamades pel sector de l’habitatge cooperatiu. Quant al lloguer, el conveni també reservava promocions on a més de fundacions també hi poguessin optar cooperatives de lloguer, una fórmula innovadora sense precedent a la ciutat de Barcelona, en la qual les persones llogateres passen a formar part de la cooperativa i accedeixen a la gestió de la promoció.

Els solars i edificis de cohabitatge seran a Can Batlló, al barri de la Bordeta, amb 40 pisos; un edifici de 7 habitatges per rehabilitar a Sants; 32 pisos de cohabitatge sènior i 17 per a discapacitats intel·lectuals a la Via Augusta, a Sarrià; 25 pisos a Vallcarca i Penitents; i 23 al carrer Pere IV del Poblenou. Les promocions de lloguer seran 43 pisos al Raval, 18 a la Barceloneta, 84 a la Marina del Prat Vermell, 37 a Vallcarca i Penitents, i 47 a la Verneda i la Pau.

Impuls a la col·laboració del sector públic amb el privat sense ànim de lucre

Aquestes assignacions signifiquen un important salt d’escala respecte l’impuls a les iniciatives de cessió d’ús dut a terme des del mandat passat. A Barcelona ja hi ha dues promocions de cohabitatge en ús i amb veïns i veïnes, les primeres que es van impulsar al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera –cinc habitatges– i la promoció de La Borda, a Can Batlló –Sants-Montjuïc, 28 habitatges–. A més, actualment ja hi ha en obres molt avançades quatre promocions més, amb un total de 89 habitatges. Són les promocions de ‘La Balma’, al Poblenou; La Chalmeta, a la Marina del Prat Vermell; Els Cirerers, a Roquetes; i La Xarxaire, a la Barceloneta. A totes aquestes cal sumar quatre promocions més encara en fases inicials als barris de la Trinitat Nova, Sant Andreu, la Bordeta i Sarrià que sumaran 124 habitatges més.

En total, des del 2015 s’han impulsat un total de 10 promocions i 246 habitatges amb la cessió d’ús de solars a llarg termini a cooperatives, que sumats a les promocions que ara es posaran en marxa es converteixen en més de 600 habitatges a través de la promoció delegada.

En una propera convocatòria prevista pels propers mesos s’ampliarà el nombre de sòls i edificis en una segona fase amb diferents solars per a uns 280 habitatges, una llista que s’anirà ampliant successivament fins a arribar a 1.000 habitatges durant els pròxims anys. Tal com estableix el conveni, d’aquest miler de pisos, aproximadament el 60% es destinaran al lloguer assequible i aproximadament el 40% al cohabitatge, amb la garantia que les persones que hi acabin vivint provinguin sempre del Registre de Sol·licitants d’HPO i es mantingui el control públic sobre l’ús dels habitatges.

Titularitat i control públics

L’Ajuntament de Barcelona es reserva la titularitat del sòl i cedeix, a través del conveni, el dret de superfície a les cooperatives i fundacions beneficiàries, amb un cànon que no es cobrarà fins passats els primers 25 anys de cessió, a fi i efecte de facilitar la viabilitat financera als operadors que durant aquest període hauran de sufragar els costos de finançament bancari per executar les obres. El finançament, a més, es completarà amb les aportacions de les pròpies adjudicatàries i dels seus socis –en el cas de les cooperatives– i amb les subvencions del Pla Estatal d’Habitatge, que cobriran el 16% del cost, i del propi Ajuntament, que cobriran el 7%. Les entitats adjudicatàries gaudiran del dret de superfície per un termini de 99 anys.

A llarg termini, la inversió municipal en forma de subvenció a les entitats retornarà a futurs projectes de promoció delegada. Un cop les entitats hagin amortitzat els crèdits que hauran assumit per la promoció d’habitatges, a més de pagar el cànon, hauran de destinar el 50% dels resultats de l’explotació a l’Institut Municipal de l’Habitatge o l’òrgan que es decideixi, que al seu torn els utilitzarà per finançar noves promocions delegades d’habitatge.

La previsió és que les obres de la primera fase estiguin en marxa durant el 2022 i finalitzin durant el 2024. La gestió i promoció delegades a entitats privades sense ànim de lucre permet facilitar i agilitzar les redaccions dels projectes arquitectònics i els encàrrecs de les obres a empreses constructores, sense haver de convocar licitacions públiques, alhora que la cogovernança i mecanismes establerts en el conveni en garanteixen la transparència i control públics.

Quant a les característiques de les propostes, el mecanisme d’adjudicació ha tingut en compte els criteris següents: celeritat i industrialització en la tramitació i construcció o rehabilitació d’habitatges; capacitat tècnica i econòmica per garantir l’execució de l’obra i alhora dinamitzar el sector de l’habitatge social i cooperatiu; garantia de preus de lloguer o de quotes de cessió que s’adeqüin als preus protegits; evitar la concentració de projectes en pocs promotors; criteris d’emergència climàtica, de millora energètica i límit d’elements contaminants i desincentivació de l’ús del vehicle privat; i foment dels lligams comunitaris.

Pel que fa a les persones que acabin residint en aquests habitatges, aproximadament més de mil, en el cas de les promocions de lloguer, les persones que en siguin adjudicatàries les establirà l’Ajuntament a través dels canals habituals d’adjudicació d’habitatge públic, a persones inscrites al registre de sol·licitants, i es garantiran reserves del 30% per a joves i del 5% per a persones amb discapacitat. En el cas de les promocions de cohabitatge, tal i com marca la llei, la cooperativa marcarà les persones que en formaran part sempre i quan estiguin inscrites al registre de sol·licitants.

Nou comentari