Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
El despatx Alonso-Cuevillas respon els dubtes sobre la declaració de la renda 2020

L’Espai Legal del TOT Barcelona i el despatx Alonso-Cuevillas, Advocats i Economistes s’ha estrenat aquesta quinzena amb consultes dels lectors sobre la declaració de la renda 2020. La pandèmia ha generat incertesa en els contribuents, com han fet palès les preguntes enviades al correu del diari.

Gorka Alonso-Cuevillas, responsable del Departament Tributari del bufet, respon els principals dubtes tributaris rebuts. Per qualsevol aclariment o qüestió complementària, els lectors poden posar-se en contactar amb el despatx a través del correu electrònic [email protected].

.

Zaida – Sobre els ingressos pel traspàs d’un local

Volia fer una consulta referent al traspàs d’un negoci. Hem venut una botiga per més preu del que la vam comprar. Al 2020 vam rebre una paga i senyal i en aquest 2021 rebrem la quantitat restant. A la renda 2020 hem de declarar pel valor total del traspàs? O només per l’import rebut en concepte de paga i senyal i el 2021 la resta? Gràcies.

La venda o traspàs del negoci tributa com a guany patrimonial a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Aquest guany o renda tributable es calcula per la diferència entre el preu de transmissió (una vegada descomptat l’import que li pogués correspondre al propietari del local per la seva participació en l’esmentat traspàs) i el preu pagat en el seu dia per adquirir el negoci.

Respecte de l’exercici fiscal en que s’ha d’imputar el guany generat la regla general és que s’ha de realitzar en el període impositiu en que té lloc l’alteració patrimonial. És a dir, en aquest cas, l’any 2020.

No obstant, si entre l’entrega del bé/negoci transmès (dret de traspàs) i el venciment de l’últim termini de pagament d’aquest transcorre més d’un any, es pot optar per imputar proporcionalment les rendes obtingudes a mesura que siguin exigibles els pagaments corresponents. Per tant, per a poder imputar a l’any 2021 el preu ajornat que es cobrarà aquest mateix any ha d’haver transcorregut més d’un any des del dia (de l’any 2020) en que es va signar el traspàs efectiu. Aquesta opció, si es donen els requisits esmentats, s’ha d’indicar a la declaració d’IRPF de l’any 2020.

Andrés – Sobre desgravació de l’habitatge habitual

Fins l’any 2017, últim any que desgravava, tenia el meu habitatge habitual com a domicili fiscal. Ara vull que el meu piso de Barcelona, que constava com a segona residència, passi a ser l’habitatge habitual perquè estic empadronat a Barcelona des de fa 3 mesos. Quan he de fer el canvi? Hi ha un termini, tenint en compte les desgravacions que he tingut fins la Renda 2017? Gràcies.

El termini legal para comunicar el canvi de domicili fiscal és de tres mesos d’ençà que es va produir. En cas que la comunicació se fes de manera extemporània, l’AEAT podria imposar una sanció per un import fix de 100 euros.

La notificació a l’AEAT del canvi de domicili fiscal és independent de l’aplicació o no (respecte l’anterior domicili fiscal) de la deducció per inversió en l’habitatge habitual.

Gemma – Com pot afectar un ERTO 

Bona tarda. Com he estat temps en ERTO el 2020, m’agradaria saber com em pot afectar ara al fer la declaració de la Renda. Gràcies.

La principal afectació a la declaració de l’IRPF de l’exercici 2020 pel fet d’haver estat en ERTE és que el llindar de la obligació de declarar (fixat en 22.000 euros anuals sempre i quan els únics ingressos provinguin de rendiments del treball d’un únic pagador) es redueix a 14.000 euros sempre i quan els rendiments percebuts del segon pagador (en aquest cas el SEPE) hagin superat els 1.500 euros anuals.

D’altra banda, i en cas de què la declaració d’IRPF de l’exercici 2020 surti a pagar, es podrà sol·licitar un ajornament a l’AEAT sense necessitat de prestar garanties i per un termini de sis mesos si es compleixen els següents requisits:

 • Que el sol·licitant, o qualsevol dels membres de la seva unitat familiar en cas de tributació conjunta, hagi estat inclòs en un ERTE durant l’any 2020, havent estat perceptor de les corresponents prestacions.
 • Que no es tinguin deutes (tant en període voluntari com executiu) superiors a 30.000 euros amb l’AEAT.
 • Que la declaració de l’IRPF de l’any 2020 es presenti dintre del període voluntari de declaració.

Elisabet – Deducció del lloguer

M’agradaria saber quin es el número de casella que he de fer servir per saber si em puc deduir el lloguer. El contracte és anterior a la data estipulada i per ingressos salarials no arribo als 24.000 euros també estipulats. Gràcies.

La deducció estatal pel lloguer de l’habitatge habitual s’ha d’indicar a la casella 0562 de la declaració de renda de l’any 2020. Aquesta deducció es pot aplicar sempre que el contracte de lloguer sigui a l’any 2015 i la base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros. L’import màxim deduïble és el resultant d’aplicar el 10,05% a les quantitats destinades al lloguer de l’habitatge habitual.

Aquesta deducció estatal és compatible amb la deducció autonòmica catalana pel mateix concepte. Aquesta possible deducció addicional s’ha d’indicar a la casella 0563 de la declaració d’IRPF de l’any 2020. Per a poder aplicar aquesta deducció és necessari indicar el NIF de l’arrendador (propietari) de l’habitatge, així com complir algun dels següents requisits:

 • Tenir 32 anys o menys a la data de meritament de l’impost (31 de desembre de l’any 2020).
 • Haver estat en situació d’atur 183 dies o més durant l’exercici.
 • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • Ser vidu o vídua i tenir 65 anys o més.

D’altra banda, i per a poder aplicar aquesta deducció autonòmica, la base imposable total (menys el mínim personal i familiar) no pot ser superior a 20.000 euros anuals (30.000 euros en declaració conjunta). A més, les rendes satisfetes pel lloguer no poden excedir del 10% dels rendiments nets.

Comentaris

 1. Icona del comentari de: Joaquim Dalmau Sala a maig 08, 2021 | 19:46
  Joaquim Dalmau Sala maig 08, 2021 | 19:46
  Renda 2020 M’agradaria saber per quina raó el mínim personal i familiar es configura tècnicament com un tram a tipus zero quan és una quantitat que es destina a satisfer les necessitats bàsiques personals i familiars del contribuent que no se sotmet a tributació per l’impost. Gràcies

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa